Natječaj za izgradnju mrtvačnice u Vrhovini

Na k. č. 873, k. o. Vrhovina investitor Općina Garčin namjerava izgraditi mrtvačnicu, katnosti P. Predmetna čestica nalazi se unutar područja groblja naselja Vrhovina te provodi postupak jednostavne nabave prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave JN-1/18   PRILOZI DOKUMENTACIJA O NABAVI – mrtvačnica Vrhovina Troškovnik – mrtvačnica Vrhovina Arhitektonski projekt-mrtvačnica Vrhovina

Javna rasprava o procjeni utjecaja na okolišgrađevine za intenzivan uzgoj preadi na kčbr. 184 k.o. Trnjani

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije, kao koordinator provedbe javne rasprave, temeljem članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja …

Javna rasprava o procjeni utjecaja na okolišgrađevine za intenzivan uzgoj preadi na kčbr. 184 k.o. TrnjaniRead More »

Jednokratna potpora umirovljenicima sa mirovinom ispod 1.500,00 kn

Općina Garčin ovima putem obavještava umirovljenike s prebivalištem na području Općine Garčin, koji primaju mirovinu manju od 1.500,00 kn, da prijavu radi mogućnosti dodjele jednokratne potpore mogu podnijeti od 2. ožujka 2018.g. do 16. ožujka 2018.g. u prostorijama Općine svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati i u Lovačkog domu u Garčinu svakim danom …

Jednokratna potpora umirovljenicima sa mirovinom ispod 1.500,00 knRead More »

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Naručitelj OPĆINA GARČIN planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na projektu „REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE – VOĆARSKA ULICA U TRNJANIMA“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 2. ožujka 2018. stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava: opis predmeta …

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektimaRead More »

Odluka o potrebi provođenja procjene onečišćenosti zraka

Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti zraka (NN broj 130/11, 47/14, 61/17), i članka 47. Statuta Općine Garčin (”Službeni glasnik Brodsko posavske županije broj” broj 9/09 i 5/13 ), te zahtjeva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša KLASA: 351-02/17-03/523, URBROJ: 517-08-1-2-18-4, od 13.02.2018. godine, Načelnik Općine Garčin donosi: ODLUKU   …

Odluka o potrebi provođenja procjene onečišćenosti zrakaRead More »

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Garčin

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN, 130/05) kao temeljni planski dokument propisala je smjernice, a Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN, 94/13) propisuje obvezu izrade planova gospodarenja otpadom kao jedan od provedbenih dokumenata Strategije. Nacrt Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se u službenom glasilu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Nacrt plana …

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine GarčinRead More »

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 07. sjednicu općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 08. veljače 2018.god. (četvrtak) u 18,30_sati. Sjednica će se održati u prostorijama Općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED   Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja Prijedlog i donošenje Statuta Općine Garčin Prijedlog i donošenje Odluke o uvjetima i načinu …

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijećaRead More »

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 06. sjednicu općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 29. siječnja 2018.god. (ponedjeljak) u 18,00_sati. Sjednica će se održati u prostorijama Osnovne škole „Vjekoslav Klaić“ Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja Prijedlog i donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog …

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijećaRead More »

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijeća

Sazivam 05. sjednicu Općinskog vijeća Općine Garčin koja će se održati 15. prosinca 2017.god. (petak) u 18,00_sati Sjednica će se održati u prostorijama općine Garčin, a predložen je slijedeći DNEVNI RED   Usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Općinskog vijeća Vijećnička pitanja Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna proračuna Općine Garčin za 2017.g. Prijedlog …

Poziv na 5. sjednicu Općinskog vijećaRead More »