Registar službenih dokumenata

Registar službenih dokumenata Općinskog vijeća i načelnika.

DatumNaziv dokumentaDonešeno
2.4.2020Odluka o oslobođenju od plaćanja zakupa poslovnih prostora i javnih površina, 02.04.2020.Načelnik
30.1.2020Odluka o poništenju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta23. sjednica
30.1.2020Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade23. sjednica
30.1.2020Odluka o upravljanju grobljima Općine Garčin23. sjednica
30.1.2020Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Latica Garčin23. sjednica
23.1.2020Odluka o dodjeljivanju jednokratne nočane potpore studentima s područja Općine GarčinNačelnik
16.1.2020Pravilnik o unutarnjem redu JUO GarčinNačelnik
08.01.2020Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja OGNačelnik
07.01.2020Plan prijma u službu za 2020. godinuNačelnik
31.12.2019Evidencija primljenih vrijednosnih papira za 2019. godinu - Općina GarčinNačelnik
31.12.2019Evidencija izdanih bjanko zadužnica za 2019. godinu - Općina GarčinNačelnik
16.12.20192019. - Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu - Općina Garčin22. sjednica
16.12.2019PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA GARČIN 222. sjednica
16.12.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE (period 2020 - 2022)22. sjednica
16.12.2019Odluka o godišnjem planu davanja koncesija za 2020.22. sjednica
16.12.2019Odluka o visini plaće općinskog načelnika22. sjednica
16.12.2019Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Garčin22. sjednica
16.12.20192020. - Financiranje političkih stranaka - Općina Garčin22. sjednica
16.12.2019Zaključak o prijedlogu mrtvozornika na području Općine Garčin22. sjednica
16.12.2019Plan klasifikacijskih oznaka 2020Načelnik
16.12.2019Odluka o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. - Općina Garčin22. sjednica
14.11.2019Odluka o pokretanju postupka izrade IV. izmjena i dopuna PPU OG21. sjednica
14.11.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi CZ 201921. sjednica
14.11.2019Odluka o izgradnji zajedničke grobnice za Općinu Garčin21. sjednica
14.11.2019Odluka o promjeni granica Općine Garčin i Općine Oprisavci21. sjednica
14.11.2019Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na raspolaganje21. sjednica
14.11.2019Zaključak o usvajanju peticije21. sjednica
14.11.2019Odluka o izmjeni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH21. sjednica
14111.2019Zapisnik o radu 20. sjednice Općinskog vijeća20. sjednica
4.9.201904.09.2019. - Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastruktureNačelnik
10.7.2019Zapisnik 19. sjednica19. sjednica
10.7.2019Zaključak o usvajanju izvješća za Runolist d.o.o.19. sjednica
10.7.2019Odluka o opozivu i imenovanju članova NO Garčin d.o.o.19. sjednica
10.7.2019Odluka o imenovanju ulica u Zadubravlju i Klokočeviku, 10.07.2019.19. sjednica
10.7.2019Odluka o komunalnom redu19. sjednica
10.7.2019Izvješće načelnika o radu za 01.01.2019. - 30.06.2019.19. sjednica
23.5.2019Zapisnik
o radu sa 18. sjednice
18. sjednica
23.5.2019Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste - 1683 2 k.o. Klokočevik18. sjednica
23.5.2019Odluka o usvajanju izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta - Općina Garčin, 2018.18. sjednica
23.5.2019Odluka o usvajanju izvješća o ostvarivanju programa korištenja sredstava od zakupa i prodaje - Općina Garčin, 2018. (2)18. sjednica
23.5.2019Odluka o otpisu kamata za Karolina Smoljo18. sjednica
23.5.2019Odluka o izradi parcelacijskog elaborata za k.č. 639 k.o. Sapci18. sjednica
23.5.2019Odluka o imenovanju ulica u Garčinu, 23.05.2019.18. sjednica
23.5.2019Odluka - prikupljanje komunalnog otpada, 23.05.2019.18. sjednica
23.5.2019Odluka o usvajanju izvješća o stanju sigurnosti na području Općine Garčin za 2018. godinu18. sjednica
23.5.2019Odluka o usvajanju prijedloga o prihvaćanju pisma namjere i korištenja usluge azila tvrtke Praxis-vet d.o.o. - Sibinj18. sjednica
3.4.2019Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika za srpanj - prosinac 2018.17. sjednica
3.4.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o usvajanju Izvješća komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih potraživanja Općine Garčin na dan 31.12.2018. (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o izmjenama i dopunama Odluke načelnika o imenovanju proširenog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljištaNačelnik
3.4.2019Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanja i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o iznosu jamčevine za sudjelovanje u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin (1)17. sjednica
3.4.2019Zapisnik o radu sa 17. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
3.4.2019Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 08.06.2018 (1)17. sjednica
18.3.2019Pravilnik o unutarnjem redu JUONačelnik
28.2.2019Zaključak o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja otpada16. sjednica
28.2.2019Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Garčin16. sjednica
28.2.2019Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika16. sjednica
28.2.2019Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja određivanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin (1)16. sjednica
28.2.2019Zapisnik 16.sjednica16. sjednica
28.2.2019Odluka o usvajanju izvješća o provedbi PGO Općine Garčin, 28.02.2019.16. sjednica
31.1.2019Odluka načelnika o ovlaštenju za potpisivanje ugovora o najmu društvenih domovaNačelnik
31.1.2019Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2018.Načelnik
25.1.2019Rješenje o ovlaštenjima za potpisivanjePročelnik
24.1.2019Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnoj naknadi 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnom doprinosu Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o odlaganje građevnog otpada, otpada od azbesta i zemlje od iskopa kod građevinskih radova15. sjednica
24.1.2019Odluka o pokretanju službenog glasila Općine Garčin.15. sjednica
24.1.2019Odluka o smještajnim jedinicama15. sjednica
24.1.2019Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
24.1.2019Odluka o Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
7.1.2019Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 2019Načelnik
4.1.2019Odluka načelnika dodjeljivanju jednokratne novčane potpore studentima ponavljačimaNačelnik
14.12.201814. sjednica zapisnik14. sjednica
14.12.2018Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 2019Pročelnik
14.12.2018Plan prijma u službu u 2019. godiniNačelnik
27.11.2018Odluka - suglasnost uređenje Bicko Selo13. sjednica
27.11.2018Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin13. sjednica
21.11.2018Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačniceNačelnik
20.11.2018Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine GarčinNačelnik
14.11.2018Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o upravljanju grobljima Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade12. sjednica
14.11.2018Financiranje političkih stranaka12. sjednica
14.11.2018Zaključak o neradnim nedjeljama, praznicima i blagdanima12. sjednica
18.10.2018ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PGO OG za 2018. - 2023.Načelnik
12.10.2018Dopuna Plana zapošljavanja u 2018. godiniNačelnik
12.10.2018DOPUNA Plana prijma u službuNačelnik
25.9.2018Zapisnik 11. sjednica Općinskog vijeća12. sjednica
25.9.2018Usvajanje Izvješća načelnika 6-12 mj. 2018. godina11. sjednica
25.9.2018Odluka o plaći službenika i namještenika11. sjednica
2.8.2018.Zaključak o oslobođenju komunalnog doprinosa - Kodžoman10. sjednica
1.8.2018Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu podataka - Općina Garčin, 01.08.2018.
Izvješće
Načelnik
25.7.2018.Odluka - suglasnost o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost vrtić10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku - vrtić10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
9.7.2018.NOVI - Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin ,Načelnik
8.6.2018.Odluka o ukidanju mjesnih odbora, 08.06.20189. sjednica
8.6.2018.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja PZ uv vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin9. sjednica
8.6.2018.Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje zajedničkog postupka davanja koncesije za komunalni otpad9. sjednica
8.6.2018.Odluka o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za prikupljanje komunalnog otpada9. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
8.6.2018.Poslovnik Općinskog vijeća9. sjednica
6.6.2018Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine GarčinNačelnik
28.5.2018.Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Općine GarčinNačelnik
7.5.2118

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2018

IZVJEŠĆE o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Garčin, 2017.

8. sjednica
7.5.2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2018-2020. godine

8. sjednica
7.5.2018

Odluka o visini minimalnih zakupnina za uporabu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Načelnik
7.5.2018

Odluka o usvajanju Izvješća povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2017.g.

8. sjednica
7.5.2018

Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

8. sjednica
4.4.2018

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

Načelnik
23.3.2018

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - na području Općine Garčin za 2018. godinu

Načelnik
16.2.2018

Odluka ministarstvu zaštite okoliša i energetike

8.2.2018

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

7. sjednica
8.2.2018

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1.1.2017 - 31.12.2017

7. sjednica
29.1.2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova

6. sjednica
29.1.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi

6. sjednica
12.1.2018

IZVJEŠĆE o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Garčin u 2017. godini.

Načelnik
8.1.2018.

Plan prijema u službu, 2018. godina

Načelnik
15.12.2017.

Izmjena i dopuna odluke o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za 2018.

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Godišnji plan davanja koncesija za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o imenovanju ulice Kovačevac, Trnjani

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste Put Veliko polje, Trnjani

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o popisu imovine i imenovanju povjerenstva za 2017 godinu.doc

15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste - Grobljanska ulica, kčbr 1868/1, 1868/3

5. sjednica
9.11.2017.

Odluka o postupku i ustrojavanju analitičke evidencije nerazvrstanih cesta u Općini Garčin

25. sjednica
6.10.2017.

Odluka o usvajanju strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda

4 sjednica
25.9.2017.

Odluka o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Općine Garčin

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Svjetlana Štefanec

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Ivana Rosnaky

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste, neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

3. sjednica
25.9.2017.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika o radu

3. sjednica
25.9.2017.

Izvješće o radu načelnika

3. sjednica
13.7.2017.

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o porezima Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o naknadi troškova članovima tijela Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana turizma Općine Garčin za razdoblje 2018. - 2022. godine

2. sjednica
13.7.2017.

Izmjena i dopuna odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

2. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Garčin i potvrđivanje mandata izabranim članovima

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru II. potpredsjednika Općinskog Vijeća

1. sjednica
11.4.2017.

O UPISU STATUSA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN,

 KAO JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVO OPĆINE GARČIN


29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnine - Ratimir Santić

29. sjednica
11.4.2017.

Imenovanje "Grobljanske ulice" u k.o. Klokočevik

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Garčin, kao javnog dobra u općoj uporabi - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnina - OG Santić

11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

11.4.2017.

Odluka o imenovanju ulica u k.o. Klokočevik

11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

29. sjednica
15.3.2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije 2016.

28. sjednica
15.3.2017.

Izvješće o provedbi plana razvojnih programa 2016.

28. sjednica
15.2.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka iz sastava Općinskog vijeća za 2017.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2016.g.27. sjednica
15.2.2017

Upis nerazvrstanih cesta Put Sodol

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Garčin

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Sapci

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Trnjani

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o promjeni granice k.o. Trnjani i k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o produženju koncesije za odvoz glomaznog otpada - Runolist Vrpolje

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017.-2019.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu načelnika Općine Garčin za srpanj-prosinac 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja pješačkih staza"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja oborinske kanalizacije"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina s nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja vatrogasnog doma"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića"

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu trgovačkog društva Garčin d.o.o. u 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

27. sjednica
2017.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

14.12.2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

26. sjednica
14.12.2016.

Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja

26. sjednica
9.11.2016.

Zaključak o otpisu nepodmirenih obveza - Ciglana Brod

25. sjednica
9.11.2016.

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

25. sjednica
9.11.2016.

Odluka o imenovanju ulica na području Općine Garčin

25. sjednica
24.8.2016.

Odluka o komunalnom redu 2016.

24. sjednica
24.8.2016.

Opći uvjeti za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova

24. sjednica
20.6.2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju - prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Zadubravlje

23. sjednica
15.1.2016.

Plan zapošljavanja 2016.

2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2016.

23.9.2015

Izmjene i dopune plana prijma u službu

Načelnik
12.3.2015.

Odluka o socijalnoj skrbi

22.12.2014Rješenje o imenovanju povjerenstva za popis dugotrajne imovine i sitnog inventaraNačelnik
2012.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad