JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Garčin

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 48. st. 1. toč. 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07,125/08 i 36/09, 150/11, […]