Gospodarenje otpadom i zaštita okoliša

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Općina Punitovci će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada putem komunalnog redara koji će nakon zaprimanja prijava i evidentiranja lokacija o tome voditi Bazu podataka, sastavljati izvješće i provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada i eventualnih počinitelja, s posebnim naglaskom i nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem internet stranice Općine Punitovci: www.punitovci.hr gdje se preuzimanjem i ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu i njegovom dostavom na e-mail: opcina.punitovci@os.t-com.hr ili poštom na adresu Općine Punitovci o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Punitovci koji po prijavi poduzima daljnje korake.

Obrazac prijave o nepropisno odbačenom otpadu

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu

Usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Ugovor o koncesiji za sakupljanje i odvoz komunalnog otpda

 

Odvoz glomaznog otpada

SADRŽAJ

Skip to content