Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Garčin

Obveza izrade procjene rizika od velikih nesreća regulirana člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.), a izrađuje se sukladno Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća koje donose izvršna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Procjena rizika za područje Općine Garčin ( u daljnjem tekstu: Procjena rizika) izrađena je sukladno Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća Brodsko – posavske županije, Klasa: 810- 00/17- 01/06, URBROJ: 2178/1-11-01-17-1 od 16. veljače 2017. godine.

PRILOZI

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA GARČIN

Prilog 1 RPT_Register_Threaths

Prilog 2 RPT_Register_Vulnerabilities

Prilog 3 RPT_Register_Hazards

Prilog 4 RPT_Register_Impacts

Prilog 5 RPT_Risk_register

Prilog 6 RPT_Register_RiskTreatment

Prilog 7 RPT_ResidualRisk

Prilog 8

 

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Skip to content