Registar službenih dokumenata

Registar službenih dokumenata Općinskog vijeća i načelnika.

DatumNaziv dokumentaDonešeno
3.4.2019Odluka o izmjenama i dopunama Odluke načelnika o imenovanju proširenog povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljištaNačelnik
3.4.2019Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanja i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama za zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, 08.06.2018 (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o iznosu jamčevine za sudjelovanje u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o usvajanju Izvješća komisije za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih potraživanja Općine Garčin na dan 31.12.2018. (1)17. sjednica
3.4.2019Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika za srpanj - prosinac 2018.17. sjednica
28.2.2019Zapisnik 16.sjednica16. sjednica
28.2.2019Zaključak o zajedničkom provođenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja otpada16. sjednica
28.2.2019Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja određivanja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin (1)16. sjednica
28.2.2019Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika16. sjednica
28.2.2019Odluka o usvajanju izvješća o provedbi PGO Općine Garčin, 28.02.2019.16. sjednica
28.2.2019Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Garčin16. sjednica
31.1.2019Odluka načelnika o ovlaštenju za potpisivanje ugovora o najmu društvenih domovaNačelnik
31.1.2019Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2018.Načelnik
25.1.2019Rješenje o ovlaštenjima za potpisivanjePročelnik
24.1.2019Odluka o pokretanju službenog glasila Općine Garčin.15. sjednica
24.1.2019Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
24.1.2019Odluka o smještajnim jedinicama15. sjednica
24.1.2019Odluka o odlaganje građevnog otpada, otpada od azbesta i zemlje od iskopa kod građevinskih radova15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnoj naknadi 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnom doprinosu Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
7.1.2019Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 2019Načelnik
4.1.2019Odluka načelnika dodjeljivanju jednokratne novčane potpore studentima ponavljačimaNačelnik
14.12.2018Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 2019Pročelnik
14.12.201814. sjednica zapisnik14. sjednica
14.12.2018Plan prijma u službu u 2019. godiniNačelnik
27.11.2018Odluka - suglasnost uređenje Bicko Selo13. sjednica
27.11.2018Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin13. sjednica
21.11.2018Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačniceNačelnik
20.11.2018Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine GarčinNačelnik
14.11.2018Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade12. sjednica
14.11.2018Financiranje političkih stranaka12. sjednica
14.11.2018Zaključak o neradnim nedjeljama, praznicima i blagdanima12. sjednica
14.11.2018Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o upravljanju grobljima Općine Garčin12. sjednica
18.10.2018ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PGO OG za 2018. - 2023.Načelnik
12.10.2018Dopuna Plana zapošljavanja u 2018. godiniNačelnik
12.10.2018DOPUNA Plana prijma u službuNačelnik
25.9.2018Odluka o plaći službenika i namještenika11. sjednica
25.9.2018Usvajanje Izvješća načelnika 6-12 mj. 2018. godina11. sjednica
25.9.2018Općina Garčin, Odluka o 4. izmjenama i dopunama PPOUG11. sjednica
25.9.2018Zapisnik 11. sjednica Općinskog vijeća12. sjednica
2.8.2018.Zaključak o oslobođenju komunalnog doprinosa - Kodžoman10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost vrtić10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku - vrtić10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
9.7.2018.NOVI - Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin ,Načelnik
8.6.2018.Odluka o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za prikupljanje komunalnog otpada9. sjednica
8.6.2018.Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje zajedničkog postupka davanja koncesije za komunalni otpad9. sjednica
8.6.2018.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja PZ uv vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin9. sjednica
8.6.2018.Poslovnik Općinskog vijeća9. sjednica
8.6.2018.Odluka o ukidanju mjesnih odbora, 08.06.20189. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
6.6.2018Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine GarčinNačelnik
28.5.2018.Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Općine GarčinNačelnik
7.5.2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Garčin, 2017.

8. sjednica
7.5.2018

Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

8. sjednica
7.5.2018

Odluka o usvajanju Izvješća povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2017.g.

8. sjednica
7.5.2018

Odluka o visini minimalnih zakupnina za uporabu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Načelnik
7.5.2018

IZVJEŠĆE o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2118

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2018-2020. godine

8. sjednica
4.4.2018

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

Načelnik
23.3.2018

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - na području Općine Garčin za 2018. godinu

Načelnik
16.2.2018

Odluka ministarstvu zaštite okoliša i energetike

8.2.2018

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1.1.2017 - 31.12.2017

7. sjednica
8.2.2018

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

7. sjednica
29.1.2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova

6. sjednica
29.1.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi

6. sjednica
12.1.2018

IZVJEŠĆE o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Garčin u 2017. godini.

Načelnik
8.1.2018.

Plan prijema u službu, 2018. godina

Načelnik
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste - Grobljanska ulica, kčbr 1868/1, 1868/3

5. sjednica
15.12.2017.

Godišnji plan davanja koncesija za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste Put Veliko polje, Trnjani

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o popisu imovine i imenovanju povjerenstva za 2017 godinu.doc

15.12.2017.

Odluka o imenovanju ulice Kovačevac, Trnjani

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna odluke o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za 2018.

5. sjednica
9.11.2017.

Odluka o postupku i ustrojavanju analitičke evidencije nerazvrstanih cesta u Općini Garčin

25. sjednica
6.10.2017.

Odluka o usvajanju strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda

4 sjednica
25.9.2017.

Odluka o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Općine Garčin

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Svjetlana Štefanec

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Ivana Rosnaky

3. sjednica
25.9.2017.

Izvješće o radu načelnika

3. sjednica
25.9.2017.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika o radu

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste, neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

3. sjednica
13.7.2017.

Izmjena i dopuna odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o naknadi troškova članovima tijela Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana turizma Općine Garčin za razdoblje 2018. - 2022. godine

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o porezima Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Garčin

2. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Garčin i potvrđivanje mandata izabranim članovima

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru II. potpredsjednika Općinskog Vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva

1. sjednica
11.4.2017.

O UPISU STATUSA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN,

 KAO JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVO OPĆINE GARČIN


29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o imenovanju ulica u k.o. Klokočevik

11.4.2017.

Imenovanje "Grobljanske ulice" u k.o. Klokočevik

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnine - Ratimir Santić

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnina - OG Santić

11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

11.4.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Garčin, kao javnog dobra u općoj uporabi - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

29. sjednica
15.3.2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin

28. sjednica
15.3.2017.

Izvješće o provedbi plana razvojnih programa 2016.

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije 2016.

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine

28. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Sapci

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja oborinske kanalizacije"

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu načelnika Općine Garčin za srpanj-prosinac 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja pješačkih staza"

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Garčin

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina s nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja vatrogasnog doma"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića"

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu trgovačkog društva Garčin d.o.o. u 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017.-2019.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2016.g.27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o produženju koncesije za odvoz glomaznog otpada - Runolist Vrpolje

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka iz sastava Općinskog vijeća za 2017.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o promjeni granice k.o. Trnjani i k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Trnjani

27. sjednica
15.2.2017

Upis nerazvrstanih cesta Put Sodol

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2016.g.

27. sjednica
2017.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

14.12.2016.

Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja

26. sjednica
14.12.2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

26. sjednica
9.11.2016.

Zaključak o otpisu nepodmirenih obveza - Ciglana Brod

25. sjednica
9.11.2016.

Odluka o imenovanju ulica na području Općine Garčin

25. sjednica
9.11.2016.

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

25. sjednica
24.8.2016.

Odluka o komunalnom redu 2016.

24. sjednica
24.8.2016.

Opći uvjeti za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova

24. sjednica
20.6.2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju - prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Zadubravlje

23. sjednica
15.1.2016.

Plan zapošljavanja 2016.

2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2016.

23.9.2015

Izmjene i dopune plana prijma u službu

Načelnik
12.3.2015.

Odluka o socijalnoj skrbi

22.12.2014Rješenje o imenovanju povjerenstva za popis dugotrajne imovine i sitnog inventaraNačelnik
2012.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad