Registar službenih dokumenata

Registar službenih dokumenata Općinskog vijeća i načelnika.

DatumNaziv dokumentaDonešeno
31.1.2019Odluka načelnika o ovlaštenju za potpisivanje ugovora o najmu društvenih domovaNačelnik
25.1.2019Rješenje o ovlaštenjima za potpisivanjePročelnik
24.1.2019Odluka o Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
24.1.2019Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Garčin15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnoj naknadi 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o komunalnom doprinosu Općine Garčin 2019.15. sjednica
24.1.2019Odluka o odlaganje građevnog otpada, otpada od azbesta i zemlje od iskopa kod građevinskih radova15. sjednica
24.1.2019Odluka o pokretanju službenog glasila Općine Garčin.15. sjednica
24.1.2019Odluka o smještajnim jedinicama15. sjednica
7.1.2019Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 2019Načelnik
4.1.2019Odluka načelnika dodjeljivanju jednokratne novčane potpore studentima ponavljačimaNačelnik
14.12.2018Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena 2019Pročelnik
14.12.201814. sjednica zapisnik14. sjednica
14.12.2018Plan prijma u službu u 2019. godiniNačelnik
27.11.2018Odluka - suglasnost uređenje Bicko Selo13. sjednica
27.11.2018Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin13. sjednica
21.11.2018Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u Garčinu u sklopu mrtvačniceNačelnik
20.11.2018Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Općine GarčinNačelnik
14.11.2018Financiranje političkih stranaka12. sjednica
14.11.2018Odluka o upravljanju grobljima Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Zaključak o neradnim nedjeljama, praznicima i blagdanima12. sjednica
14.11.2018Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Garčin12. sjednica
14.11.2018Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade12. sjednica
18.10.2018ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za PGO OG za 2018. - 2023.Načelnik
12.10.2018Dopuna Plana zapošljavanja u 2018. godiniNačelnik
12.10.2018DOPUNA Plana prijma u službuNačelnik
25.9.2018Usvajanje Izvješća načelnika 6-12 mj. 2018. godina11. sjednica
25.9.2018Općina Garčin, Odluka o 4. izmjenama i dopunama PPOUG11. sjednica
25.9.2018Zapisnik 11. sjednica Općinskog vijeća12. sjednica
25.9.2018Odluka o plaći službenika i namještenika11. sjednica
2.8.2018.Zaključak o oslobođenju komunalnog doprinosa - Kodžoman10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost vrtić10. sjednica
25.7.2018.Odluka - suglasnost o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku - vrtić10. sjednica
16.7.2018.Prilog uz Odluku o izgradnji vatrogasnog doma10. sjednica
9.7.2018.NOVI - Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin ,Načelnik
8.6.2018.Odluka o provođenju zajedničkog postupka davanja koncesije za prikupljanje komunalnog otpada9. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
8.6.2018.Odluka o ukidanju mjesnih odbora, 08.06.20189. sjednica
8.6.2018.Poslovnik Općinskog vijeća9. sjednica
8.6.2018.Odluka o usvajanju Programa raspolaganja PZ uv vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Garčin9. sjednica
8.6.2018.Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje zajedničkog postupka davanja koncesije za komunalni otpad9. sjednica
8.6.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta9. sjednica
6.6.2018Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine GarčinNačelnik
28.5.2018.Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Općine GarčinNačelnik
7.5.2018

Odluka o usvajanju Izvješća povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obveza i potraživanja Općine Garčin sa stanjem 31.12.2017.g.

8. sjednica
7.5.2118

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2018

IZVJEŠĆE o primjeni propisanih agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Garčin u 2017. godini

8. sjednica
7.5.2018

Zaključak o Izvješću o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

8. sjednica
7.5.2018

Odluka o visini minimalnih zakupnina za uporabu javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Načelnik
7.5.2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Garčin, 2017.

8. sjednica
7.5.2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite 2018-2020. godine

8. sjednica
4.4.2018

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Garčin za 2017. godinu

Načelnik
23.3.2018

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - na području Općine Garčin za 2018. godinu

Načelnik
16.2.2018

Odluka ministarstvu zaštite okoliša i energetike

8.2.2018

Odluka o usvajanju izvješća o radu načelnika 1.1.2017 - 31.12.2017

7. sjednica
8.2.2018

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

7. sjednica
29.1.2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Izmjena i dopuna odluke o socijalnoj skrbi

6. sjednica
29.1.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

6. sjednica
29.1.2018

Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova

6. sjednica
12.1.2018

IZVJEŠĆE o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Garčin u 2017. godini.

Načelnik
8.1.2018.

Plan prijema u službu, 2018. godina

Načelnik
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna Odluke o porezima Općine Garčin

5. sjednica
15.12.2017.

Godišnji plan davanja koncesija za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Vijeću Općine Garčin za 2018. godinu

5. sjednica
15.12.2017.

Izmjena i dopuna odluke o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za 2018.

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o imenovanju ulice Kovačevac, Trnjani

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o popisu imovine i imenovanju povjerenstva za 2017 godinu.doc

15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste - Grobljanska ulica, kčbr 1868/1, 1868/3

5. sjednica
15.12.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstane ceste Put Veliko polje, Trnjani

5. sjednica
9.11.2017.

Odluka o postupku i ustrojavanju analitičke evidencije nerazvrstanih cesta u Općini Garčin

25. sjednica
6.10.2017.

Odluka o usvajanju strategije razvoja urbanog područja Slavonskog Broda

4 sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Ivana Rosnaky

3. sjednica
25.9.2017.

Izvješće o radu načelnika

3. sjednica
25.9.2017.

Zaključak o usvajanju izvješća načelnika o radu

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste, neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o ustupanju nekretnina - Svjetlana Štefanec

3. sjednica
25.9.2017.

Odluka o izradi Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Općine Garčin

3. sjednica
13.7.2017.

Odluka o naknadi troškova članovima tijela Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o porezima Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o izradi Strateškog razvojnog plana turizma Općine Garčin za razdoblje 2018. - 2022. godine

2. sjednica
13.7.2017.

Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Garčin

2. sjednica
13.7.2017.

Izmjena i dopuna odluke o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade

2. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika i članova odbora za izbor i imenovanja

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Garčin i potvrđivanje mandata izabranim članovima

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva

1. sjednica
12.6.2017.

Rješenje o izboru II. potpredsjednika Općinskog Vijeća

1. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu statusa nerazvrstanih cesta na području Općine Garčin, kao javnog dobra u općoj uporabi - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnina - OG Santić

11.4.2017.

O UPISU STATUSA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE GARČIN,

 KAO JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI – NEOTUĐIVOG VLASNIŠTVO OPĆINE GARČIN


29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o upisu i uknjižbi statusa javnog dobra u općoj uporabi, nerazvrstane ceste - neotuđivo vlasništvo Općine Garčin

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o zamjeni nekretnine - Ratimir Santić

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

29. sjednica
11.4.2017.

Imenovanje "Grobljanske ulice" u k.o. Klokočevik

29. sjednica
11.4.2017.

Odluka o imenovanju ulica u k.o. Klokočevik

11.4.2017.

Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja

15.3.2017.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Garčin

28. sjednica
15.3.2017.

Izvješće o provedbi plana razvojnih programa 2016.

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 2016. godine

28. sjednica
15.3.2017.

Odluka o usvajanju izvješća inventurne komisije 2016.

28. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu trgovačkog društva Garčin d.o.o. u 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku prihoda od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o financiranju političkih stranaka iz sastava Općinskog vijeća za 2017.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o produženju koncesije za odvoz glomaznog otpada - Runolist Vrpolje

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa gradnje i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Garčin za 2016.g.27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i školstva za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini na području Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o realizaciji Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Garčin u 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o ostvarenju Programa vatrogastva i zaštite od požara i civilne zaštite za koje se sredstva izdvajaju iz proračuna Općine Garčin za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite za period 2017.-2019.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Izvješće o radu načelnika Općine Garčin za srpanj-prosinac 2016.g.

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja pješačkih staza"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja oborinske kanalizacije"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o promjeni granice k.o. Trnjani i k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja nogometnog i malonogometnog igrališta, tribina s nadstrešnicom i parkirališta u naselju Sapci"

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja dječjeg vrtića"

27. sjednica
15.2.2017

Upis nerazvrstanih cesta Put Sodol

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o odobrenju povećanja cijena komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Selna

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Sapci

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Garčin

27. sjednica
15.2.2017.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Garčin za projekt "Izgradnja vatrogasnog doma"

27. sjednica
15.2.2017.

Upis nerazvrstanih cesta k.o. Trnjani

27. sjednica
2017.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

14.12.2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2017.

26. sjednica
14.12.2016.

Prijedlog za dodjelu županijskih javnih priznanja

26. sjednica
9.11.2016.

Odluka o imenovanju ulica na području Općine Garčin

25. sjednica
9.11.2016.

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

25. sjednica
9.11.2016.

Zaključak o otpisu nepodmirenih obveza - Ciglana Brod

25. sjednica
24.8.2016.

Odluka o komunalnom redu 2016.

24. sjednica
24.8.2016.

Opći uvjeti za korisnike grobnih mjesta i izvođače radova

24. sjednica
20.6.2016.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude po provedenom natječaju - prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Zadubravlje

23. sjednica
15.1.2016.

Plan zapošljavanja 2016.

2016.

Plan normativnih aktivnosti za 2016. godinu.

2016.

Godišnji plan davanja koncesija 2016.

23.9.2015

Izmjene i dopune plana prijma u službu

Načelnik
12.3.2015.

Odluka o socijalnoj skrbi

22.12.2014Rješenje o imenovanju povjerenstva za popis dugotrajne imovine i sitnog inventaraNačelnik
2012.

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za novorođenčad