Jedinstveni upravni odjel

Pročelnik

Marko Barić

Tel:

e-mail: 

Referent za EU  projekte i javnu nabavu

Miroslav Štefanac

Tel: 035 422-442

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

Administrativni tajnik

Ivana Klišanić

Tel:

e-mail:

Referent za financije

Ivana Matovinović

Tel:

e-mail:

Komunalni redar

Ivica Ninković

Tel:

e-mail:

Osoba za nepravilnosti

Miroslav Štefanac

Tel: 035 422-442

Mob: 098/731-254

Fax: 035 423-930

e-mail: miroslav.stefanac@gmail.com

Dokumenti Jedinstvenog upravnog odjela

Pravilnik o unutarnjem redu JUO Garčin

Pravilnik o unutarnjem redu JUO

Rješenje brojčane oznake_2017

Plan_klasifikacijskih_oznaka_2017

04.01.2020. . – Plan prijma u službu za 2021. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku JUO

Etički kodeks – jedinstveni upravni odjel

SADRŽAJ

Skip to content