Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 32. i članka 96. Statuta Općine Garčin (”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 02/18), Općinsko vijeće Općine Garčin na 8. sjednici održanoj 07.05.2018., donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GARČIN

Članak 1.

U Statutu Općine Garčin (””Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 02/18) članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

”Općina Garčin može imati grb i zastavu”.

Dosadašnji stavci 2. i 3. se brišu.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2. te se mijenja i glasi:

”Način uporabe i zaštita obilježja Općine Garčin utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog Vijeća, u skladu sa zakonom i ovim Statutom”.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 3.

Članak 2.

Dosadašnji članak 5. Statuta se briše.

Članak 3.

Dosadašnji članak 6. Statuta se briše.

Članak 4.

U članku 8. Statuta riječ ”poglavito” zamjenjuje se riječi ”osobito”.

Članak 5.

U članku 13. Statuta dodaje se stavak 1. koji glasi:

”O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum koji može imati i drugi naziv (ugovor, povelja, memorandum ili sl.).”

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2.

Članak 6.

U članku 17. Statuta iza riječi Statutom briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst:

”i statutom Brodsko-posavske županije.”

Članak 7.

U članku 18. Statuta stavak 2. se briše.

Članak 8.

U članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:

” Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti jedna trećina članova predstavničkog tijela, općinski načelnik i 20% ukupnog broja birača u jedinici za koju se traži raspisivanje referenduma.”

Stavak 3. mijenja se i glasi:

”Predstavničko tijelo može donijeti odluku o raspisivanju referenduma na prijedlog podnesen od jedne trećine članova predstavničkog tijela i na prijedlog općinskog načelnika, ako se za podneseni prijedlog izjasni većina svih članova predstavničkog tijela.”

Članak 9.

U članku 20. Statuta stavci 1., 2. i 3. se brišu.

Dodaje se stavak 1. koji glasi.: ”Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno sa njim mogu se opozvati putem referenduma.”

Dodaje se stavak 2. koji glasi: ”Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača i 2/3 članova Općinskog vijeća.”

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5. te se mijenja i glasi: ”Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.”

Dosadašnji stavak 9. se briše.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

Stavak 6.: ”Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i OIB) i vlastoručni potpis birača.”

Stavak 7.: ”Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegova zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.”

Stavak 8.: ”Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.”

Stavak 9.: ”Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.”

Članak 10.

Iza članka 20. Statuta dodaje se članak 20. a koji glasi:

”Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, u Općini Garčin raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika, obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u toj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave neće se raspisati prijevremeni izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika Općinskog načelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, iz stavka 2. ovoga članka, u raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika, i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.”

Članak 11.

Članak 24. Statuta se briše.

Članak 12.

U članak 26. Statuta dodaju se stavci 1. i 2. koji glase:

Stavak 1.: ”Zborovi građana sazivaju se radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja.”

Stavak 2.: ”Zborove građana saziva Općinsko vijeće, a mogu i Vijeća mjesnih odbora ako su ustanovljena.”

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 3. i 4.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6. te se u njemu brojka ”1.” zamjenjuje brojkom ”5.”.

Članak 13.

U članku 27. Statuta stavak 2. se briše.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 3. broj ”5” zamjenjuje se brojkom ”10”.

Članak 14.

U članku 33. Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:

”Statut, proračun, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća (apsolutna većina).”

Članak 15.

U članku 38. Statuta dosadašnji stavak 1. i stavak 2. se brišu, te se dodaju stavci 1., 2., 3. i 4. koji glase:

Stavak 1.: ”Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.”

Stavak 2.: ”Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.”

Stavak 3.: ”Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela.”

Stavak 4.: ”Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.”

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 16.

U članku 40. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

”Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona.”

Članak 17.

U članku 48. Statuta u stavku 3. iz riječi ”traje” dodaju se riječi ”u pravilu”.

U stavku 4. podstavak 3. mijenja se i glasi:

” – utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvještaj o izvršenja proračuna,”

U stavku 4. iza podstavka 3. dodaju se podstavci 4. i 5.:

Podstavak 4.: ” – usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,”

Podstavak 5.: ” – upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,”

Dosadašnji podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. i 18. postaju podstavci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

” općinski načelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom.

Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kn, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.

Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te drugo raspolaganje imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom.

O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od spomenute vrijednosti, odlučuje Općinsko vijeće Općine Garčin.”

Članak 18.

U članku 50. Statuta stavku 1. iza riječi ”radu” dodaju se riječi” Općinskom vijeću Općine Garčin”.

Članak 19.

U članku 55. Statuta stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

” – ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,”

Stavak 2. mijenja se i glasi:

” Ako Općinskom načelniku nastupom okolnosti iz st. 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.”

Stavak 3. mijenja se i glasi:

”Ako mandat Općinskog načelnika iz nekog od razloga utvrđenih stavkom 1. ovoga članka prestane nakon isteka dvije godine mandata Općinskog načelnika, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik Općinskog načelnika.”

Članak 20.

U članku 56. Statuta dosadašnji stavak 1. se briše.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1. te se mijenja i glasi:

”Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost Načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.”

Članak 21.

U članku 69. Statuta broj ‘’67.” zamjenjuje se brojkom ”68.”.

Članak 22.

U članku 70. Statuta u stavku 1. riječi ”osnivaju se” zamjenjuju se riječima ” mogu se osnovati”.

U stavku 2. riječi ” se osnivaju” zamjenjuju se riječima ”mogu se osnovati”.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

” Mjesni odbor će u slučaju osnivanja za pojedino naselje imati pravnu osobnost.”

Članak 23.

U članku 71. stavak 1. mijenja se i glasi:

”Naselja na području Općine Garčin za koja se mogu osnovati mjesni odbori su:”

U stavku 2. riječi ”određuju se” zamjenjuju se riječima ”bit će određeni”.

Članak 24.

U članku 77. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

”Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.”

Članak 25.

U članku 89. Statuta stavku 1. riječ ”domaćina” zamjenjuje se riječju ”gospodara”.

Članak 26.

U članku 90. Statuta stavak 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

”-naknada za koncesije,”

U stavku 2. podstavku 7. riječi ”i dotacije” brišu se.

Članak 27.

U članku 91. Statuta iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

”Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga predstavničkom tijelu na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.”

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 28.

U članku 102. Statuta riječi ”nad zakonitošću” zamjenjuju se riječju ”zakonitosti”.

Članak 29.

U članku 104. Statuta stavak 2. mijenja se i glasi:

”Opći akti stupaju na snagu osmog dan od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu prvog dana od dana objave.”

Članak 30.

Članak 110. Statuta mijenja se i glasi:

”Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Garčin sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Općine Garčin u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz st. 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog statuta.”

Članak 31.

”Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Garčin stupa na snagu osmog dana od dana objave u ”Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije”.”

Članak 32.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Garčin.

Klasa: 021-01/18-01/70
Ur.br. 2178/06-09-01-01

Garčin, 07. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
GARČIN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mato Jerković

Skip to content