Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Garčin obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njihovih radnih tijela, poslove iz samoupravnog djelokruga Općine određene zakonom i drugim propisima, posebice iz područja društvenih, komunalnih, gospodarskih i drugih djelatnosti od važnosti za razvitak Općine, poslove iz područja financija, računovodstva, stručno administrativne, savjetodavne i tehničke poslovi bitne za rad općinskih tijela, te poslove državne uprave koji su prenijeti na Općinu Garčin.

Također, Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove iz upravnih područja

  • društvenih djelatnosti,
  • gospodarstva,
  • financija,
  • komunalno stambenih djelatnosti,
  • zaštite okoliša te gospodarenja otpadom,
  • prometa i veza,
  • imovinsko pravnih odnosa,
  • upravljanja nekretninama na području općine,
  • kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost općine kao jedinice lokalne samouprave

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin

Rješenje_brojčane_oznake_2017

Plan_klasifikacijskih_oznaka_2017

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Marko Barić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Garčin

Miroslav Štefanac, voditelj ustrojstvene jedinice za EU projekte i javnu nabavu

Ivana Klišanić, administrativni tajnik

Ivana Matovinović, računovodstveni referent

Ivica Ninković, komunalni redar